Przejdź do treści

Uchwała Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie objęcia nadzorem uchwał jednostek samorządu terytorialnego

Przyjmuje stanowisko objęcia nadzorem uchwał organów samorządu terytorailnego (...) wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadam

Interpretacje podatkowe w sprawie opodatkowania opłat pobieranych przez gminę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Na wstępie należy zaznaczyć, iż niniejsza interpretacja została wydana w oparciu o zdarzenie przyszłe, pytanie oraz własne stanowisko ost

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w sprawie zatwierdzania taryf

Źródło finansowania dopłaty z budżetu musi być określone. (...)Powyższe unormowanie w sposób istotny narusza prawo, a zwłaszcza art.

Ministerstwo Infrastruktury - w sprawie utrzymania czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych

W zakresie zadania własnego gminy ... zapewniają czystość i porządek na swoim terenie ...

Rozstrzygnięcie Wojewody Śląskiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) Równocześnie wymaga podkreślenia, iż z normatywnego charakteru niniejszej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedy

Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalania górnej stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych

(...) w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 stycznia 2008 r. w sprawie opłat za odbiór śmieci

...Zgodnie z art. 63 § 1 Op w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2006 r.