Przejdź do treści

O Kancelarii

Misja

 Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.

 • 1997

  Założenie kancelarii prawnej

  Nasza Kancelaria została założona w 1997 roku w Katowicach przez Zenona Klatkę, radcę prawnego z czterdziestoletnim doświadczeniem. W latach 1999 - 2006 Zenon Klatka prowadził Kancelarię w formie spółki cywilnej wspólnie z innym radcą prawnym Jędrzejem Klatką.
 • 2007

  Przekształcenie

  Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy jest spółką partnerską trzech radców prawnych Zenona Klatki, Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka powstałą z przekształcenia spółki cywilnej. Mamy też kilku współpracujących z nami prawników i aplikantów.

 • 2022

  Stabilny rozwój

  W ciągu ostatnich 20 lat udzieliliśmy pomocy prawnej 1448 klientom, w tym ponad 200 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

-

 

Zenon Klatka, były Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wykonuje zawód radcy prawnego od 1967 r. Jędrzej Klatka pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 1994 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 1999 r. Michał Kuźniak pracuje w kancelariach prawniczych przy obsłudze podmiotów gospodarczych od 2000 r., a zawód radcy prawnego wykonuje od 2006 r.

Świadczyliśmy lub nadal świadczymy stałą obsługę prawną na rzecz państwowych i samorządowych jednostek budżetowych oraz państwowego funduszu celowego, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielamy pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami.

Prawnicy Kancelarii wydali także kilkadziesiąt opinii prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska dla spółek prawa handlowego – akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz osób fizycznych prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz inną wymagającą pozwoleń na korzystanie ze środowiska, a także dla organów administracji publicznej, rządowej i samorządowej właściwych do spraw ochrony środowiska i ochrony przyrody.

W 2008 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki prawnicy Kancelarii przygotowali liczące 350 stron opracowanie pt.: Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej ze wskazaniem obszarów wymagających zmian, aktów prawnych wymagających nowelizacji – z określeniem ich zakresu oraz propozycje nowych uregulowań.

W styczniu 2012 r. pod redakcją radcy prawnego Jędrzeja Klatki i Michała Kuźniaka ukazała się publikacja Kancelarii Radców Prawnych Klatka i partnerzy w Katowicach pt.: Nowe prawo śmieciowe – poradnik dla gmin, która zawiera kompleksową analizę prawną ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897 ze zm.).

Kancelaria jest aktywnym członkiem Polskiej Izby Ekologii, natomiast partner Kancelarii - radca prawny Jędrzej Klatka jest ekspertem Polskiej Izby Ekologii z zakresu prawa ochrony środowiska.

Jędrzej Klatka od wielu lat jest również wykładowcą przedmiotu „Prawo ochrony środowiska” w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach, a także prowadzi liczne wykłady z tej dziedziny na zlecenie podmiotów zewnętrznych, firm szkoleniowych (np. CE2).

Kancelaria Prawna udzieliła również pomocy prawnej wielu podmiotom zobowiązanym do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Przykładowo od roku 2008 prawnicy Kancelarii reprezentowali Zamawiającego w ponad 15 sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą, a w roku 2010 Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium. Zakres obsługi prawnej w/w zlecenia obejmował m. in.:

 • opracowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert, którymi Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach kierowała się przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • udział w otwarciu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego;
 • opracowanie ogłoszenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych;
 • sporządzenie i weryfikacja korekt do ogłoszenia o w/w zamówieniu.