Przejdź do treści

Nasi klienci

Specjalnością Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest doradztwo prawne oraz obsługa prawna osób fizycznych, prawnych i innych. W ciągu ostatnich 10 lat, od 1 stycznia 2002 roku, prawnicy Kancelarii udzielili pomocy prawnej ponad 500 klientom, w tym ponad 200 przedsiębiorcom i jednostkom sektora finansów publicznych – wśród których znalazło się 25 spółek akcyjnych oraz kilkadziesiąt spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jawnych i cywilnych.

Prawnicy Kancelarii obsługują państwowe jednostki budżetowe oraz państwowy fundusz celowy, do których zadań należy ochrona środowiska i przyrody, a także udzielali pomocy prawnej podmiotom działającym w sektorze gospodarki odpadami. Prawnicy Kancelarii reprezentowali również klientów w postępowaniach administracyjnych dotyczących w/ gałęzi prawa.

Prawnicy Kancelarii obsługują też podmioty należące do tzw. sektora finansów publicznych, które obowiązane są do stosowania m. in. prawa zamówień publicznych. Do kręgu w/w podmiotów obsłużonych przez Kancelarię należą m. in.: jednostki budżetowe Skarbu Państwa, państwowe osoby prawne, związek międzygminny.

Przykładowo od roku 2008 prawnicy Kancelarii reprezentowali Zamawiającego w ponad 15 sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą,
a w roku 2010 Kancelaria świadczyła kompleksową obsługę prawną Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy organizacji przetargu nieograniczonego na sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany studium.

Pracując dla swoich klientów prawnicy Kancelarii mieli praktyczną możliwość zastosowania swojej obszernej wiedzy i doświadczenia oraz nowoczesnej organizacji pracy z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik (pełna informatyzacja w wymianie dokumentów, poczta elektroniczna, podpis elektroniczny, itp.), co pozwoliło na płynne i bezproblemowe prowadzenie poszczególnych spraw naszych klientów.

Kancelaria regularnie prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego z zakresu m. in. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i Prawa ochrony środowiska.