Przejdź do treści

Oferta - Prawo Ochrony Środowiska i Prawo Ochrony Przyrody

Dlaczego my ?

Nasza uczciwość, rzetelność i profesjonalizm gwarancją bezpieczeństwa prawnego naszych klientów.

Zalewanie gruntu przez sąsiada

Zalewanie gruntu przez sąsiada

Zwiększ szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli – w zależności od tego, którą stroną sporu jesteś – uzyskanie decyzji o nakazaniu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom (jeżeli jesteś pokrzywdzonym), albo odmowę wydania takiej decyzji (jeżeli jesteś domniemanym sprawcą szkody).

Likwidowanie dzikich wysypisk

Likwidowanie dzikich wysypisk

Zwiększ szanse na uwolnienie się od odpowiedzialności za usunięcie odpadów oraz przerzucenie tej odpowiedzialności na inny zidentyfikowany podmiot (np. dzierżawcę nieruchomości). Skorzystaj z pomocy pełnomocników znających specyfikę tego typu spraw oraz potrafiących wykorzystać tą wiedzę z korzyścią dla swoich Klientów.

Odwołanie do GIOŚ od administracyjnych kar pieniężnych

Odwołanie do GIOŚ od administracyjnych kar pieniężnych

Unikniesz konieczności zapłacenia kary pieniężnej lub zostanie Ci udzielona ulga poprzez odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary lub rozłożenie jej na raty, umorzenie samej kary w całości lub części albo umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.

Kwestionowanie zarządzeń pokontrolnych WIOŚ

Kwestionowanie zarządzeń pokontrolnych WIOŚ

Zwiększ szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, czyli na uwzględnienie skargi przez sąd, przez co unikniesz konieczności wykonania zarządzenia pokontrolnego nałożonego przez WIOŚ. Skorzystasz z pomocy profesjonalnych pełnomocników i zminimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych przy składaniu zaskarżenia.

Zastrzeżenia do protokołów pokontrolnych

Zastrzeżenia do protokołów pokontrolnych

Zwiększ prawdopodobieństwo na uwolnienie się od zarzutów stawianych w protokole kontroli przez organ kontroli jakim jest WIOŚ. Nasi prawnicy dokładnie zanalizują uchybienia organu przeprowadzającego czynności kontrolne i przedstawią rzeczywisty stan faktyczny poprzez wniesienie zastrzeżeń i uwag.

Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego/zezwolenia w zakresie odpadów w imieniu prowadzącego instalację/posiadacza odpadów

Dostosowanie pozwolenia zintegrowanego/zezwolenia w zakresie odpadów w imieniu prowadzącego instalację/posiadacza odpadów

Zwiększ szanse na to, że Twój wniosek będzie złożony w sposób poprawny i kompletny. Zminimalizujesz ryzyko uchybień proceduralnych w przypadku składania wniosku, jak na przykład wniesienia wniosku po terminie.

Uzyskiwanie i zaskarżanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Uzyskiwanie i zaskarżanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zwiększ szanse na to, że Twój wniosek będzie złożony w sposób poprawny i kompletny. Zapewnisz udział w postępowaniu profesjonalnego pełnomocnika, który wesprze Cię w konsultacjach z organizacjami społecznymi i mieszkańcami.

Sprawy o odszkodowanie za utratę zdrowia z powodu smogu

Sprawy o odszkodowanie za utratę zdrowia z powodu smogu

Zwiększ szanse na korzystne dla siebie rozstrzygnięcie, w szczególności otrzymanie odpowiedniego odszkodowania i zadośćuczynienia oraz zmniejsz ryzyko uchybień proceduralnych.


 

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i partnerzy oferuje:

 

świadczenie usług z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa ochrony przyrody, w szczególności:

 1. udzielania pisemnych porad i ustnych konsultacji w zakresie prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska oraz prawa ochrony przyrody (problematyka obejmująca m. in. odpady, recykling, składowiska odpadów, odzysk odpadów, wywóz odpadów, import odpadów, oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pozwolenie zintegrowane, pozwolenie wodnoprawne, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, prawo wodne, odprowadzanie ścieków, handel emisjami, opłaty podwyższone, kary za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, odpowiedzialność za szkody w środowisku),
 2. sporządzania opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych z zakresu prawa ochrony środowiska,
 3. reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, w postępowaniach przed sądami, postępowaniach administracyjnych przed urzędami i innymi organami oraz wnoszenia wszelkich związanych z tym pozwów, wniosków, podań, środków odwoławczych i innych pism.
 4. zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 

Zakres usług:

 • udzielanie ustnych porad i konsultacji w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • sporządzania pisemnych opinii prawnych i ekspertyz dotyczących zagadnień prawnych prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • zastępowania klienta lub udziału łącznie z nim w negocjacjach,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, prawa gospodarki odpadami i prawa ochrony przyrody,
 • reprezentowania klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz przed sądami administracyjnymi, dotyczących w szczególności:
  • udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska (pozwoleń emisyjnych – sektorowych i zintegrowanych),
  • ocen oddziaływania na środowisko,
  • wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia,
  • udzielania zezwoleń na gospodarowanie odpadami,
  • udzielania zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów oraz nakładania kar za wycinkę drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  • gospodarki odpadami komunalnymi,
  • tworzenia form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000,
  • ustalania planów zadań ochronnych i planów ochrony obowiązujących w parkach narodowych, parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody i obszarach Natura 2000,
  • inwestycji na obszarach objętych formami ochrony przyrody, w tym obszarach Natura 2000,
  • remediacji zanieczyszczonej powierzchni ziemi.